28.7.02

Blogchalk

Google! DayPop! This is my blogchalk: Portuguese, Brazil, Rio de Janeiro, Botafogo, Simone, Female, 16-20!